Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành
Avatar

Hoàng Thị Thanh Bình

Trường Tiểu Học Nh&;n Chính

Lớp 1

ID: 51344760

STT
Vòng thi
Điểm
Thời gian hoàn thành
Ngày hoàn thành
1
1
290
2 phút 32 giây
22/1/2017 10:34:15 PM
2
2
290
3 phút 31 giây
22/1/2017 10:18:47 PM
3
4
300
3 phút 2 giây
22/1/2017 10:30:58 PM
4
15
260
42 phút 58 giây
22/1/2017 10:07:44 PM
5
19
140
5 phút 42 giây
22/1/2017 10:26:56 PM