Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành
Avatar

Hoàng Thị Thanh Bình

Trường Tiểu Học Nh&;n Chính

Lớp 1

ID: 51344763

STT
Vòng thi
Điểm
Thời gian hoàn thành
Ngày hoàn thành
1
3
300
4 phút 8 giây
24/1/2017 9:10:18 PM
2
12
120
15 phút 10 giây
3/2/2017 9:58:09 PM
3
15
140
10 phút 52 giây
24/1/2017 9:05:31 PM